ANDĚLSKÉ AFIRMACE – SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ

Pozitivní myšlení je dar, který byl lidem seslán z říše andělů. Pozitivní myšlenky jsou součástí řeči ohně a světla, a když je používáme, promlouvají ke každičkému atomu a molekule, z nichž jsme stvořeni a proměňují je tak z lidských na andělské. Pokud zní má slova až příliš nadšeně, je to proto, že jako učitel pozitivního myšlení mám zkušenosti s radostným nadšením, ke kterému nás může dovést právě pozitivní způsob myšlení. Zároveň mohu dosvědčit řadu zázraků, které se staly nejen mně, ale i jiným, a které byly výsledkem pozitivních změn postojů. Myslíme-li pozitivně, vyzdvihujeme své vědomí na andělskou úroveň.
Naše myšlení dokáže jako magnet přitáhnout vyšší míru andělského působení.
Energie následuje myšlenky. Naše myšlenky i víra nás přitahují pouze k některým zážitkům. Myslíme-li pozitivně, jako magnet přitahujeme vyšší míru andělského působení. To ovšem neznamená, že bychom si měli vyčítat, když naše mysl upadne zpět k negativním myšlenkám. Naopak, je třeba, abychom sami sobě dokázali odpustit a nenásilně se přiměli myslet pozitivněji a konstruktivněji. Černé myšlenky se tak změní v myšlenky příjemné, sebekritika ve chválu a nekompromisní, zatvrzelé myšlení ustoupí duševní flexibilitě.
Mezi zákony andělského působení patří mimo jiné i zákon mentální karmy. Andělé ochotně zajišťují lidským bytostem podporu, která odpovídá našim vzorům myšlení, přesvědčení, očekávání a představ. Jednoduše řečeno, andělé nás mohou obdařit jen těmi pocity, zkušenostmi, příležitostmi a dary, které jim náš stav mysli dovolí. Tím, že myslíme pozitivně a nebojíme se snít, poskytujeme andělům ohromnou příležitost k tomu, aby nám i našim touhám požehnali.
ANDĚLSKÉ AFIRMACE
Tyto afirmace můžete říkat samostatně, ale také pro zvýšení účinnosti cvičení Andělská nástěnka.
Jak dosáhnout andělského požehnání
Andělé lásky stůjte při mně a ochraňujte mě na mé cestě za světlem.
Andělé požehnejte každý okamžik mého života.
Žehnejte mým myšlenkám, pocitům a rozhodnutím.
Žehnejte mé mysli, tělu, duchu i citům.
Pomozte mi objevit můj andělský potenciál a odhalit andělskou podstatu.
Obdařte mně nadšením, odvahou a radostí, abych dokázala dávat najevo svou andělskou podstatu ve všem, co dělám.
Umím vždy přijímat andělskou inspiraci a podporu.
Každé mé nadechnutí je spojeno s dechem božím.
Děkuji za život a za požehnání andělům.
Navázání kontaktu s anděly
Nyní zvu do svého života anděly.
Žádám anděly o pomoc a s vděčností ji přijímám.
Upevňuji pouto mezi sebou a svými strážnými anděly.
Otvírám svou mysl radám andělů.
Snadno komunikuji s andělskými silami.
Můj život je spjat s anděly.
Vytvářím telepatické spojení mezi sebou, anděly a posly vyšší moci.
Má představivost je mostem vedoucím do říše andělů.
Toužím po přítomnosti andělů ve svém každodenním životě.
Mí andělé mě naplňují andělskou inspirací.
Jak přivítat své strážné anděly
Vědomě zvu do svého života strážné anděly.
Vítám své strážné anděly a děkuji jim za jejich láskyplnou péči a podporu.
Prosím své strážné anděly, aby ve mně navodili pocit štěstí.
Prosím své strážné anděly, aby mě bezpečně doprovázeli na mé duchovní cestě.
Mým strážným andělům se dostává požehnání za to, že žehnají mně. Oni se duchovně vyvíjejí za to, že mi pomáhají v mém vývoji.
Koupu se ve světle svých andělských strážců a nechávám se inspirovat jejich andělskou láskou.
Děkuji svým ochráncům za to, že na mne dohlížejí v každém okamžiku mého života.
Prosím mé strážné anděly, aby mně i nadále vedli a podporovali, ať jsem kdekoli.
Zázračná moc svobodného rozhodování
Vždy se rozhoduji pod vedením andělů.
Milostí andělů se vše může změnit k lepšímu.
Volím zázraky svobodné vůle a pozitivního konání.
Měním svou vůli, abych změnila svůj osud.
Nyní prožívám zázračné změny vědomí.
Svobodné rozhodování je pro mě snadné.
Volím lásku, svobodu a andělskou moudrost.
Rozhodnula jsem se přilákat hojnost andělských zázraků.
Má mysl je plná zázraků.
Vidím zázrak v každé situaci svého života.
Spojení se zázraky
Prosím, abych se sjednotila se zázračnou povahou vesmíru.
Prosím, aby mě andělé obdařili hojností zázraků.
Jsem obklopena zázraky a z říše andělů se mi dostává požehnání.
Můj život se stává božským vyjádřením zázraků, které naplňují tento svět.
Jsem připravena na zázračné změny ve všech oblastech mého života.
Děkuji svým andělům za zázraky, které mi přinášejí a raduji se, že dokážu zázračně měnit své srdce i mysl.
Prosím, abych mohla pomáhat druhým dělat jejich zázraky.
Stávám se pro všechny lidi příkladem působení zázraků.
Andělská prosperita
Jsem požehnána andělskou prosperitou.
Andělé mne navždy vedou k mé největší radosti.
Přitahuji k sobě andělskou prosperitu.
Přitahuji k sobě prosperitu všeho druhu.
Zasloužím si boží lásku i hojnost.
Andělé mi neustále dopomáhají k tomu, aby se mi dařilo.
Jsem vždy po zásluze odměněna za to, že jdu za svým božským cílem.
Andělé mne s radostí zahrnují úspěchem.
Snadno a jistě dosáhnu všeho, co potřebuji.
S milostí andělů jsem vždy v bezpečí.
Andělé úspěchu
Andělé úspěchu požehnejte mi, ať jsou můj duchovní růst a můj materiální úspěch v rovnováze.
Má práce odráží můj duchovní záměr a můj duchovní záměr mně vede k vhodné a uspokojivé práci.
Snadno získávám peníze, které potřebuji ke spokojenému životu v radosti a hojnosti. Jsem vedena ke všem příležitostem, které přinesou užitek mně i těm, které miluji a na kterých mi záleží.
Dejte mi sílu, odvahu a inspiraci proměnit všechny mé možnosti v úspěch.
Peníze, láska a klid mysli proudí do mého života se stejnou hojností.
Děkuji za svůj úspěch a za požehnání andělů.
Andělé lásky
Andělé lásky nyní otevírají mé srdce božským silám.
Mé vztahy jsou vždy ochraňovány a inspirovány božskými silami.
Snadno vnímám andělské bytosti u druhých lidí.
Přitahuji k sobě andělské lidi.
Všechny mé vztahy jsou andělské.
Mé vztahy jsou inspirovány božským záměrem.
Miluji anděla, který je v tobě a velebím anděla, který je ve mně.
Andělé se vzájemně přitahují.
Jsem neustále obklopena andělskými přáteli.
Jak k sobě přitahovat andělskou lásku
Andělé mně zahrnují spoustou láskyplných vztahů.
Všechny mé vztahy jsou požehnány božskou láskou a harmonií.
Prosím, abych se sblížila s lidmi, jejichž duchovní záměr doplňuje můj.
Prosím, abych pomáhala probouzet andělské přednosti v ostatních a u sebe je posilovala.
Neustále mně obklopují andělé v lidské podobě.
Mí strážní andělé mně vždy přivádějí k milujícím a ochotným lidem.
Děkuji mým andělům za dar smíchu ve všech mých vztazích.
Prosím, abych dokázala přitahovat andělskou lásku v každém denním či nočním okamžiku.
Prosím, abych dokázala vnášet andělskou lásku a smích do životů druhých.
Jak získat andělskou ochranu
Jsem vždy v bezpečí, milována a chráněna.
Andělé mně ochraňují, ať jsem kdekoli.
Andělské světlo je mým ochranným štítem.
V každé situaci k sobě přitahuji pokoj a milost.
Věřím, že mé instinkty mi zajistí bezpečí.
Důvěřuji andělům, že mně budou po celý den ochraňovat.
Když spím, mí andělé nade mnou bdí.
Vyhledávám a přijímám andělské útočiště.
Jsem pod ochranou andělské lásky.
Mí andělé vnášejí do mého života klid, uvážlivost a uzdravení.
Přitahování andělských léčivých sil
Jsem otevřena andělským léčivým silám.
Láska andělů proměňuje můj život k lepšímu.
Moji andělé mne vedou za tím nejlepším léčitelem/lékařem/terapeutem/poradcem, jakého potřebuji.
Nechávám anděly léčit mého ducha.
Přitahuji k sobě své ochránce i anděly uzdravení.
Vždy se mi dostane uzdravení, které potřebuji.
Andělé mi pomáhají utužovat mé fyzické, emocionální i duševní zdraví.
Můj duch roste ve své celistvosti.
Z mého nitra vyzařuje léčivé světlo.
Jsem zdravá, celistvá a úplná.
Andělé uzdravení a ochrany
Andělé mi poskytují boží ochranu.
Jsem obklopena léčivou láskou andělů, ať jsem kdekoli.
Prosím, abych mohla být prostředníkem duchovního uzdravování.
Prosím, aby se mi neustále dostávalo andělského uzdravování.
Můj duch je ustavičně uzdravován anděly, kteří o mě pečují.
Mí strážní andělé mne vždy přivedou k těm léčitelům, lékařům a terapeutům, kteří mi poskytnou tu nejlepší péči.
Děkuji svým andělům za to, že proměňují mou duši.
Prosím, abych se naučila léčit samu sebe, abych pozitivněji smýšlela a duchovně se vyvíjela.
Obdarovávám životy druhých léčivou silou a ochranou andělů.
Probouzení anděla v sobě
Stát se andělštějším je pro mne bezpečné a snadné.
Mé andělské vědomí vyzařuje z mého nitra.
Vyrůstám v lásce, světle a božském záměru.
Prosím, abych dokázala být pozitivním přínosem pro tento svět.
Miluji svou lidskost a přijímám svou andělskou záři.
Mí andělé mi pomáhají růst do jejich krásy.
Zrodila jsem se ze světla a mé světlo pomáhá měnit tento svět.
Pouštím se do nádherného andělského dobrodružství.
Moje kariéra, vztahy a životní zkušenosti, to vše pozvedává můj duchovní vývoj na vyšší úroveň.
Jsem anděl, otevírám křídla a letím.
Jsem anděl
Jsem andělem ve všem, co si myslím, co říkám a co dělám.
Mé světlo září do celého světa a přináší naději, víru a osvícení.
Prosím, abych rostla v radosti a smíchu.
Prosím, abych k sobě přitahovala ty, kteří si zvolili stejnou duchovní cestu.
Mí andělé mne vedou a povzbuzují na každičkém kroku mé cesty.
Mí andělé mne milují, když vyzařuji svou lásku k druhým.
Jsem anděl, uzdravuji samu sebe.
Jsem anděl, pomáhám uzdravovat svět.
Děkuji za nádheru svých andělských schopností.
Probouzení andělského potenciálu
Snadno objevuji svou andělskou podstatu.
Přijímám svou lidskost a přivykám svým andělským možnostem.
Miluji sám sebe a přijímám andělskou lásku.
Toužím po tom, abych byla naplněna andělským světlem.
Můj andělský život je mi nejvyšší radostí i úspěchem.
Jsem anděl. Andělé mě vedou životem.
Mám schopnost uzdravovat svou duši a vyzařovat do světa lásku.
Spolehlivě dokážu vyjádřit svou andělskou přirozenost.
Prosím, abych dokázala rozeznat svou božskou jiskru svého andělského potenciálu.
Prosím, abych dokázala rozeznat božské vlastnosti v ostatních lidech.
Jsem neustále přitahována k lidem s mocným andělským cílem.
Zpracováno podle knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.