Cesta k duze

Rubriky

S.R.T.

autor: | Lis 2, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

SRT (Spiritual Response Therapy)

Přicházíme na svět, jako malý, bezbranný, krásný drobeček. V okamžiku našeho narození však nejsme „kniha nepopsaná“. Máme za sebou stovky jiných prožitých životů, ve kterých se naše duše učila a získávala zkušenosti. Tyto životy často nebyly moc jednoduché. Byli jsme proklínáni, skládali jsme přísahy a sliby. Prožívali jsme hodně utrpení, ubližovali jiným lidem, umírali v bolestech sami nebo byli zabiti, zavražděni, upáleni, ukřižováni. Naše utrpení však nekončilo naší smrtí. Naše pocity, strach, hrůza, vše špatné co jsme udělali nebo co jiní udělali nám, nezmizelo, zůstalo s námi ve formě různých negativních energií. Tyto energie si sebou přinášíme na svět v novém životě. Ovlivňují náš život, přispívají ke vzniku některých nemocí. Hrůzné zážitky z minulých životů jsou i příčinou různých fobií. Některé situace v našem životě nám tyto zážitky připomenou a my zažíváme pocity nezměrné úzkosti a nevíme proč. Tyto energie ovlivňují i naše spolužití s ostatními lidmi. S někým je nám hned příjemně, bezpečně. K někomu nás to sice „táhne“, ale přesto nejsme s ním šťastni. I tady se projevuje naše spolužití s těmito lidmi v minulých životech.

Lidská duše si volí ve svém příštím životě často těžké úkoly, ale zbavit se negativních energií, které přitom získá, není pro ni snadné. Láska ve všech pozitivních podobách, jí od tohoto břímě ulehčuje. Ale může někdy trvat hodně životů, než se některé negativní energie zbaví. Ale současně může na sebe vázat v těchto životech nové negativní energie. Každý chybujeme a neuděláme napoprvé vždy vše správně. Tak si vytváříme emocionální bloky a negativní programy ovlivňující naše chování, které pak projeví i na úrovni fyzické na našem zdraví a duševní pohodě. SRT nám umožňuje odstranění těchto programů a bloků a tím i vyčištění od negativních energií, které je způsobily. Člověk takto očištěný, nemusí věnovat další své inkarnace pokusům, zbavit se těchto negativních energií a duše může využívat zkušeností, které mnohdy s velkými obětmi a utrpením získávala a připravovat se na další úkoly a při kterých nabyde další cenné zkušenosti. Těchto souvislostí si nejsme většinou vědomi, protože poznáváme a vnímáme svět prostřednictvím svých pěti smyslů. A vynášíme na jejich základě soudy, co je správné nebo špatné, dobré nebo zlé a tak se často nerozhoduje správně. Netušíme co všechno, se také projevuje v našem zdraví, chování a spolužití s ostatními lidmi. Cílem našeho života není hromadit hmotné statky, ale poučit se a získat další vědění, aby naše duše, která shromažduje vědění, které získáváme ve všech svých životech, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet dokonalé „Světlo“, jímž podle Ježíše jsme.

Základem práce SRT (Spiritual Response Therapy) je proto proces vyhledávání a odstranění škodlivých programů z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního univerza a dokonce i budoucích životů. Přinášející u většiny lidí mentální, emocionální a duchovní uzdravení. Jen v případech, že „očištěný“ člověk není schopen hned změnit své velmi hluboké vědomé návyky, neprojeví se očista tak pronikavě. Ale i tak je duši umožněn rychlejší rozvoj.

Výhody metody SRT:

* značná rychlost práce, široký záběr a nebývalá hloubka čištění
* práce s minulými životy na Zemi i v jiných dimenzích, s paralelními životy, souběžnými životy, budoucími životy…
* očista negativních programů ve vědomí, podvědomí, duši i těle člověka
* možnost odhalení negací, kterých si člověk není vůbec vědom
* odstraňování prokletí a jiných komplikovaných bloků řádově v desítkách sekund nebo max. v několika minutách
* blesková práce s diskarnáty (přivtělenými dušemi a dušemi v auře), bludnými dušemi, vícenásobnými dušemi, rodinou duše, extra dušemi, spirituálními parazity a jinými entitami
* možnost vyhledat a odstranit stovky dalších negativních programů, energií a bloků, ovlivňujících život člověka

Na SRT jistě velmi oceníte možnost očišťovat místnosti, domy, odstraňovat škodlivé zóny, čistit mezilidské vztahy, pracovat pro kohokoliv na libovolnou vzdálenost a v libovolném čase, čistit zvířata, rostliny, atd.

SRT se vymyká všem doposud známým a užívaným metodám. Při této práci je terapeut v přímém kontaktu s Vyšším Já (tj. soubor duchovních bytostí), které má přístup k energetickým a informačním polím nás všech, může proto vyhledat v záznamech klientovy duše zápisy o negativních programech, blocích, překážkách, negativních energiích, motivacích apod. a dokáže je následně odstranit. Kromě informace o negativních záležitostech je možné do značné hloubky zjistit i příčiny problémů a přispět tak k pochopení situace a poučení. Současně při poučení na vědomé úrovni však probíhá poučení na úrovni duše člověka, což je podstatně důležitější!Terapeut vyhledá pomocí kyvadla programy, které působí problémy a potíže klienta a pro usnadnění komunikace s Vyšším Já používá sadu více jak třiceti vějířových tabulek, jejichž autorem je pan Robert E. Detzler. Po zjištění negativního bloku se v případě potřeby zjišťují detaily, kdy vznikl blok, v kolika minulých životech, za jakých okolností atd. Klient tak dostane řadu informací, které mu na vědomé úrovni pomohou vyznat se v příčinách problémů.

Dopis autora metody SRT, pana Detzlera, všem zájemcům o terapii

Vážený kliente,
očista metodou SRT je velmi silný proces vyhledání a odstranění škodlivých programů z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního universa a budoucích životů. Práce, kterou děláme, má u většiny lidí obvykle značný efekt. Díky tomu už došlo k mnoha mentálním, emocionálním a duchovním uzdravením. Přesto se u některých lidí zdá, že jim SRT na pozorovatelné úrovni nepomohlo tak moc, jako ostatní. Když se ptáme Ducha, proč tomu tak je, dostává se nám informace v tom smyslu, že onen člověk má velmi hluboký vědomý návyk, který je nutno změnit, aby se mohly projevit pozitivní účinky očisty. My jako terapeuti nemůžeme změnit Vaši vědomou mysl nebo zaběhlé návyky. Změna vědomých návyků, negativního myšlení a jednání je Vaší zodpovědností. Pokud se Vám to podaří, můžete ve svém životě prožít zázraky.Někteří lidé očekávají, že mávneme kouzelnou hůlkou a vše v jejich životě bude absolutně skvělé. Přáli bychom si, aby to byla Pravda. Někdy to tak opravdu funguje, někdy ale ne. Pamatujte si, že tato planeta je stejně jako ostatní jen školní třídou, kam jsme se inkarnovali, abychom se učili. Život je naše lekce a někdy si naše duše vybere opravdu těžké studijní úkoly. To, čím procházíme inkarnaci za inkarnací, je naše individuální volba. Nezabýváme se žádným z Vašich pozitivních životů, protože ty Vám nepůsobí žádné problémy. Soustředíme se na škodlivé energie, které pocházejí z minulých životů, protože ty je nutno odstranit. Po odstranění negativních programů je i negativní a škodlivá energie s nimi spojená rozpuštěna a zůstává pouze moudrost a poučení získané z této zkušenosti. Staré programy se již nemohou vrátit, ledaže byste si vytvořili další negativní energie velmi negativními emocemi nebo opakováním negativních návyků. Také je nutné vědět, že dokud nejsou odstraněny všechny vrstvy negativních programů, mohou se ještě objevovat další problémy, které je nutno také postupně vyčistit.Cílem našeho každého života je poučit se a získat vědění, aby naše duše, která toto vědění shromažďuje, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet to dokonalé „Světlo,“ jímž pode Ježíše jsme. Obvykle se ukazuje, že když jsou programy člověka vyčištěny, už se nemusí a nebude inkarnovat, protože dokončil práci a získal vědění a moudrost, potřebné pro práci v jiných duchovních, neviditelných říších. Testováním se ukázalo, že pokud programy člověka, které si vybral ke zpracování, nejsou vyčištěny, musí se člověk opět inkarnovat. Tudíž pokud si nejste na vědomé úrovni vědomi žádného efektu z očisty SRT, přesto jste získali hodně – jste osvobozeni od nutnosti vracet se sem a pracovat na nedořešených programech. Stále se učíme a SRT se zdokonaluje, doplňuje, rozvíjí a stále rostou jeho možnosti, jak pomoci našim klientům. Za posledních 16 let Duch pokračovat v předávání důležitých informací, které přispívají ke zvyšování účinnosti SRT. Pomozte nám vytěžit z této práce maximum tím, že budete rozvíjet a udržovat pozitivní myšlení, emoce a slova. Naší prací je očistit Vás a na Vás zůstává starat se o to, abyste byli co nejpozitivnější. Žehnáme tomuto Vašemu úsilí. Robert E. Detzler

Převzato ze stránek: www.psychoterapeutka.eu