Cesta k duze

Rubriky

Síla Světla

autor: | Srp 26, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Síla světla

Julie Redstone

„Těm, kteří mají, bude dáno více…” je citát z Bible, který mnohé mate, neboť z morálního pohledu nedává smysl – běžný smysl pro spravedlnost nám říká, že více by mělo být dáno těm, kteří mají méně. Takového prohlášení nicméně snáze pochopíme, pokud aplikujeme princip, že světlo umocňuje světlo… Neboť je to právě síla duchovního světla, kdekoliv se pozvedne, která rezonuje či napouští světlem světlo již přítomné v jednotlivci, skupině nebo společnosti, aby se toto světlo posílilo, aby bylo jasnější a bylo pozdviženo na úroveň vyšší frekvence.

Duchovní světlo překlenuje všechny dimenze a úrovně reality, plyne časem a prostorem jako proud záření působící na individuální život i lidskou historii. Kdekoliv je na Zemi přítomno světlo, kdekoliv je vědomí schopné udržet světlo a srdce schopné se na ně soustředit, tam může silnější světlo vstoupit a usídlit se, a s větší silou ozařovat vše, co najde a co se k němu hodí či s ním rezonuje. Často to způsobuje mnohé druhy duchovního probuzení, neboť světlo, když vstoupí do vědomí, probouzí dřímající schopnosti a vnímání, vnáší do povědomí citlivost a jasnost, jež dříve existovala jen jako potenciál.

Právě osvěcující síla světla vytváří pravou inspiraci, velkou i malou, vnímání jiných světů, schopnost rozlišit mezi morální pravdou a morální falší, jež se za pravdu maskuje, stejně jako přináší osvícení a rozšíření srdce, aby bylo schopno milovat s větší silou a hloubkou. Všechny tyto účinky jsou výsledkem zesílené přítomnosti světla v těle, srdci a mysli.

Naopak tam, kde světlo potká temnotu – v jednotlivci, skupině, společnosti – je součástí jeho přirozené schopnosti ji osvobodit, uvolnit ji, aby již nebyla skrytá či svázaná ve struktuře, již obývá. Temnota existuje na mnoha úrovních a může ovlivnit emoce, myšlenky, motivaci, fyzické funkce i schopnost vnímat skutečnost duchovních světů včetně opravdovosti Nejvyššího Zdroje. Její primární funkcí je stvořit pocit oddělenosti mezi vědomím a božskou realitou prostřednictvím pochyb, strachu a podsunování protichůdných myšlenek ohledně skutečnosti, jež vyvolávají nedůvěru a nevíru, pokud se týká božské laskavosti a záměru Nejvyššího Zdroje.

Osvobozující funkce světla je mocnou silou… Když se světlo setká s temnotou, přitáhne tuto temnotu k sobě, vynese ji ven z jejího příbytku či úkrytu a vystaví ji dennímu světlu. Tímto způsobem si jednotlivci uvědomí pocity, které dost možná s sebou nesli po nesmírně dlouhou dobu, aniž by si jich vůbec byli vědomi. Takto se též zkrystalizovaná forma temnoty, jež je usazena v těle a vyvolává příznaky nejrůznějšího druhu, oddělí od fyzického kontextu, v němž žijí. Pak se začnou uvolňovat v podobě energií, zahájí léčebný proces, k němuž by bez přítomnosti světla nemohlo dojít.

Síla světla je nejsilnější silou Univerza. Je silou božského záměru a dechu – je to tatáž síla, jež byla přítomna u aktu Stvoření. Ačkoliv odhalení temnoty v lidské psychice nebo na planetě může vyvolat příval obtíží vzhledem k tomu, že oblasti negativity a odděleného vědomí byly spatřeny a poznány takové, jaké doopravdy jsou, nakonec tento proces uzdravuje právě díky uvolnění, k němuž dochází. Je to podobné jako u horečky, kdy se osvobozující žár stává součástí procesu uzdravení, nebo když se v tělo objevují další symptomy jako součást osvobozování dříve spoutaných energií.

Ať již se snažíme o celkové posílení světla nebo potřebujeme léčení a větší podporu při odstraňování temnoty, vždy je užitečné vzývat duchovní božské světlo, neboť naše vzývání otevírá dveře, jimiž může vstoupit. Přidáme-li k afirmaci jako například ,,Božské Světlo je se mnou, obklopuje mne a podporuje” větší čistotu a otevřenost těla vůči přijímání světla, jichž jsme dosáhli procesem očištění, jedná se o mocnou sílu napomáhající stabilizaci světla ve fyzické dimenzi, aby mohlo dojít k dalšímu uzdravování a transformaci.

Matouš 13,12 – ,,Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“

(Juliiny texty na webu Light Omega mají být bezplatně nabídnuty světu, protože pocházejí z duchovních úrovní, jež se snaží vyživovat, probouzet a podporovat všechny bytostí na jejich duchovní cestě. Nechť naleznou své místo ve vašem srdci a duši, a pokud se o ně dělíte s druhými, nechť je s nimi zacházeno s posvátností, s níž byly vytvořeny. V tomto duchu jste zváni se podělit o tyto texty s ostatními jakýmkoliv způsobem si přejete nebo jste vedeni, s výjimkou obrázků na Light Omega webu, pro které platí jiné podmínky. Při sdílení těchto textů prosím vytvořte odkaz vedoucí nazpět na tento web s následujícím kreditem: „Power of the light“ by Julie) www.lightomega.org

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 3. 1. 14