Cesta k duze

Rubriky

Vedení nových dětí

autor: | Bře 26, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Vedení nových dětí

Ve vedení nových dětí jako jejich rodič, učitel či terapeut je vždy východiskem vnitřní spojení s individuální realitou dítěte. Základem celé skutečné pomoci je ochota otevřít se dětskému způsobu prožívání života a schopnost naladit se na to, co vám sděluje verbálně i neverbálně. Nejdůležitější kvalita, jakou může vlastnit ten, kdo chce tyto děti vést je schopnost naslouchat a otevřít se něčemu novému.

To, jestli máte specifické vědomosti či schopnosti je méně významné. Ty mohou být dokonce překážkou. Teorie o dětech (nového věku) se často uchylují k obecné klasifikaci vnějšího chování. Syndromy a diagnózy jsou založeny na vnějším pozorování symptomů. To, co postrádají a co je pro úspěšné oslovení těchto dětí podstatné, je, že je učiněno vnitřní spojení k tomu, co dítě prožívá: pocity a emoce, které toto vnější chování vyvolávají.

K tomu, aby se někdo mohl dívat otevřeným a nezaujatým způsobem, je zapotřebí, aby propustil předpojaté názory a očekávání. S druhým (kýmkoli) se můžete ryze spojit jen tehdy, když nejprve propustíte vše, co si o druhém myslíte či víte. Jedině pak vytvoříte prostor pro bytí v přítomnosti skutečně citlivým a intuitivním způsobem. Tohle je taktéž krásný způsob, jak někoho vítat, protože tak umožňujete sami sobě, abyste byli dotčeni samotnou energií duše druhého.

Z tak zásadně otevřeného postoje, jakým je spíše cítění než myšlení, můžete vstoupit do komunikace s druhou osobou, která je prospěšná a obohacuje vás oba. Spolupráce s dítětem není nikdy jednosměrná. V tomto vztahu jste oba z vás někdy učiteli a někdy studenty. To je to, co charakterizuje všechny spirituálně smysluplné vztahy.

Když je vztah mezi průvodcem a dítětem definován tak jasnou a transparentní cestou, existuje mnoho možností, jak podpořit dítě v jeho vývoji. Označím některé způsoby v obecných podobách, které si nečiní nároky na to být úplné, ale spíše poukazují na jisté celkové směřování.


Pozitivní hodnocení jejich jedinečných kvalit (které je činí „jiné“)

Pomozte jim vzpomenout si na to, kým jsou. Pomozte jim uvědomit si, že jejich vysoká citlivost a idealismus patří k nejkrásnějším kvalitám, jež vlastní. Nechejte je zřetelně vyslovit, v kterých ohledech se cítí být „jiní“ a podpořte je, aby si uvědomily, jak tyto kvality obohacují a přispívají světu. Nalezněte tvořivé způsoby vyjádření jejich (vysoké) citlivosti tak, aby v nich mohly prožívat radost. Spojte je dohromady a nechejte, ať si vymění své zkušenosti a sdílejí své energie.

Intuitivní vývoj

Cvičení jejich intuitivních schopností hravou cestou, která jim pomáhá spojit se s jejich tělem a emocemi, posiluje jejich sebevědomí. Zakotvit sám sebe, znát své hranice a používat svoji intuici k nalezení toho, co je pro mě dobré, jsou schopnosti, které se tyto citlivé děti snadno učí, když jsou mladé a nevázané. Když jsou starší, mohou cítit zábrany díky své přirozené tendenci cítit, představovat si a fantazírovat. Pokud je to ten případ, je důležité pomoci jim, aby si uvědomily své emoce či omezující přesvědčení, která blokují jejich proud intuice. Pokud jsou v tomhle ohledu nějaké problémy, téměř vždy se zablokuje energetický tok v třech nižších čakrách. V těchto dětech jsou strachy, frustrace a zklamání, jejichž důsledkem se mohou cítit nejistě, depresivně či dokonce chtějí umřít.

Respektujte jejich vyzrálost duše

Vězte, že jejich vysoká citlivost a „být jiným“ bylo jejich vědomou volbou z jejich strany a věřte jejich základní schopnosti vyřešit své problémy. Nezacházejte s nimi jako s oběťmi. Obracejte se na jejich dary a talenty jak je to jen možné a nechejte je najít své vlastní odpovědi a řešení. Povzbuzujte je, aby se spojily se svou vášní a inspirací a pomozte jim najít to, jak vyjádřit a projevit tuto inspirující energii na Zemi praktickým způsobem.

Vytvořte místo pro sebevyjádření

Energie nových dětí či mladistvých může být tak éterická a idealistická, že se může zdát nedefinovatelná. Pro tyto děti je důležité, aby se vyjádřily ve hmotné formě. Může to být tvořivou formou jako je malování či hudba, nebo to může být skrze sporty a hry. To, na čem záleží, je, že ví, jak zakotvit svou energii a učiní ji viditelnou ostatním. Tímto způsobem šíří svoji energii na Zemi. Ve všech těchto věcech by mělo být základním bodem to, že si své vyjadřování ve hmotné formě užívají. Když jsou povzbuzovány, aby svobodně prozkoumávaly a experimentovaly, naleznou formy, které jim samotným vyhovují.

Alternativní medicína

Jemné, holistické formy ošetření jako je čtení, léčení a alternativní medicína mohou být velmi nápomocné v řešení fyzických symptomů u těchto dětí, které jsou spojené se svou celkovou energií a duševní kondicí. Protože jsou tolik citlivé k energiím, snadno reagují na způsoby léčby, které jsou primárně zaměřeny na energetickou úroveň (duši) a pouze sekundárně na tělo. Je však také důležité nevybírat léčbu či medicínu výhradně na vnějších symptomech, ale tu, která činí vnitřní spojení s jedinečným stavem daného dítěte. Jako rodič či terapeut se můžete zeptat dítěte na vnitřní úrovni, zda je mu léčba prospěšná. A jakmile je dost staré, může si dítě vybrat samo.

Vzdělání

Osvícené formy vzdělání berou dítě a jeho vnitřní svět jako výchozí bod. V minulosti byly vědomosti často do dětí „vlívány“ direktivním způsobem. Děti byly považovány za prázdné nádrže, které potřebují být naplněny užitečnými vědomostmi a schopnostmi. Když však dítě považujeme za vyzrálou duši s jejími vlastními zájmy a cíli, vzdělání nabírá zcela jinou formu. Výzvou není vytvořit něco z ničeho, ale probudit a propustit něco, co je v dítěti již přítomno: jeho přirozená energie duše, která se chce projevit a vyjádřit ve hmotném světě. Existuje přirozená tendence dítěte chtít se učit, zkoumat a dozvědět se o světě. Jen pokud jsou děti systematicky nucené přijímat vědomosti, které nesouvisí s jejich způsobem prožívání věcí, mohou se začít zdráhat a být neochotné něco se naučit. Uchování a práce s přirozenou dychtivostí dítěte učit se je základem nového vzdělávání. V tomto přístupu je role učitele zcela odlišná. To, co se od něj zprvu a především žádá je, aby byl přítomen s dítětem otevřeným a intuitivním způsobem. Učitel vychází z předpokladu, že musí věřit přirozeným a jedinečným schopnostem každého dítěte. Dovoluje dítěti, aby vedlo cestu, a podporuje ho tím, že mu dodává vědomosti a materiály, které potřebuje k dosažení svých cílů.


Vypořádání se s utrpením vašeho dítěte

Když jste rodičem citlivého dítěte a zpozorujete, že má útrapy, s nimiž se v životě potýká, chcete ho vroucně hájit nebo ho ochraňovat před ublížením. Nepozorovaně můžete sklouznout k nahlížení na okolní svět jako na nepřítele a na vaše dítě jako na zranitelnou oběť. Možná se bojíte a divíte se, jestli to dítě bez vás někdy zvládne. Když vidíte, jak vaše dítě trpí, může vás to vrhnout zpět do vašich vlastních nejhlubších strachů, smutků a zklamání. Přítomnost tohoto dítěte ve vašem životě má však vždy skrytou logiku. Existuje zde mnohem hlubší význam s pozitivním záměrem. Jeden způsob odhalení této logiky a jejího významu je podívat se na dítě jinýma očima. Nevidět toto dítě jako bezmocnou malou bytost, ale jako učitele – anděla, když chcete – který vám přišel přinést poselství. Zvu vás, abyste mě doprovázeli v následující meditaci. Pokud nemáte vlastní dítě, můžete jednoduše přizvat dítě imaginární.

Představte si, jak se procházíte krásnou zahradou. Otevřete své srdce tomuto světu míru a klidu a cestujte pohledem kolem. V zahradě je mnoho rostlin a květin. Pociťte rytmus období, cyklů času, které se samy polehoučku a pozvolna střídají.
Nyní se podíváte na svoji stranu a všimnete si dítěte, které jde vedle vás. Vezměte první dítě, které se vám vybaví. Mlčky bere vaši ruku a společně se procházíte po zahradě a vnímáte krásu přírody.

Po chvíli si všimnete místa, které vybízí k posazení, může to být malá lavička nebo otevřené místo na zemi. Oba si sednete. Nyní se na dítě podíváte pozorněji. Dívejte se na její či jeho tvář a podívejte se mu hluboce do očí. Po chvíli pozorujete odehrávající se transformaci. Tvář dítěte se pomalu mění v tvář anděla. Vidíte, jak dítě začíná jasně zářit a je éteričtější, patří do jiného světa. Možná si všimnete barev, které obklopují anděla-dítě.

Tiše se na tohoto anděla díváte a cítíte úctu k jeho zjevení. Cítíte, jak se zmenšujete, jste znovu jako dítě. Propusťte na chvíli břemena dospělosti a pociťte znovu tento pocit zázraku, který je pro dítě tak přirozený. Široce rozevřenýma očima se díváte na nádherného anděla a pak cítíte, jak vám chce ona (nebo on) něco říci. To vám nejprve zprostředkovává svýma očima. Přijímáte tuto energii a cítíte její podstatu.

Pak se anděla zeptáte: „Proč jsi přišel na Zemi?“, „Jaký dar přinášíš?“ Nechejte anděla mluvit. Nemusí hovořit slovy – může mluvit i prostřednictvím pocitů. Tehdy to náhle víte, bez plynoucích slov a obrazů.

Jakmile jste obdrželi odpověď, dejte andělu vědět a zeptejte se: „Jakou nejvyšší věc pro tebe mohu udělat? Jak ti mohu být nejlépe nápomocná/ý v tvém poslání, v tvém úsilí?“

Nechejte anděla-dítě, ať vám odpoví slovy či pocity.

Poté se rozlučte, dokud cítíte trvající spojení, které bylo vytvořeno mezi vámi od srdce do srdce.

Často je věc, kterou od vás dítě potřebuje nejvíc věcí, která pomáhá stejně tak i vám. Charakterový rys či energie, která nejvíc dítěti pomůže je často přesně ten charakterový rys či energie, kterou si přejete na úrovni duše sami rozvinout a zvládnout. Dovolte nám dát pár příkladů.

Může to být ten případ, kdy máte introvertní dítě, které své pocity skrývá a je s ním těžké komunikovat. To, co se od vás tady žádá, je, abyste se naučili intuitivně naladit na dítě, byli trpěliví a ochotni podívat se důkladně na své vlastní pocity. To dítěti pomůže. Velmi často je rozvinutí kvalit, které pomohou dítěti to správné i pro vás a souvisí s vaším vlastním vývojem. Možná jste někdo, kdo má o spoustě věcí silná přesvědčení nebo někdo, kdo je velmi praktický a schopný, ale nikdy příliš neprozkoumal říši emocí a pocitů. Vaše dítě vás vybízí, abyste tuto rovnováhu obnovili. A tak ačkoli se vám může povrchně zdát, že dítě představuje pouze problém, uvnitř tohoto problému je hluboký smysl:výzva pro vás rozvinout jisté kvality, které jsou velmi vhodné k vaší vlastní specifické cestě vnitřního růstu.

Další možností je, že máte velmi živé dítě se silnou vůlí, které snadno překročí vaše hranice a nutí vás mluvit bez obalu a jasně ukazovat, co akceptujete a co ne. Toto dítě vás může často rozčilovat a občas se můžete cítit přemoženi jeho přítomností. To, o co vás tohle dítě žádá, je, abyste si vyjasnili své hranice, a tak sdělovali své potřeby a požadavky odhodlaným a sebevědomým způsobem. Pokud je mezi vámi spousta boje, obecně značí to, že jste se ještě nerozhodli, co budete a nebudete tolerovat. Vaše dítě vás vyzývá, abyste jasně definovali svůj vlastní prostor a určili, kde stojíte ve vztahu k němu – a velmi často to osvětluje všechny vaše další vztahy. Chování dítěte (a vaše reakce na něj) zesiluje problém, který již existoval. Pravděpodobně jste měli problém s asertivitou ještě dřív, než se vaše dítě narodilo. Nyní vás dítě žádá, abyste si skutečně uvědomili, kdo jste, a stáli sami za sebou. To je přesně to, co potřebuje na své vlastní cestě vnitřního vývoje.

Když rozvíjíte kvality, které dítěti pomáhají, pomáháte tak i sami sobě. Vašim přidaným pochopením, láskou, nezávislostí a sebe-uvědoměním se můžete pro vaše dítě stát vzorem, majákem. V takto vzájemně inspirujícím procesu růstu a léčení se na Zemi rodí nová energie. Pochodeň světla se předává z generace na generaci a září stále jasněji.

Chválíme vás za vaše přispění, lásku a angažovanost. Přejeme si, abyste zažívali na cestě zkoumání, kterou s novými dětmi podnikáte, radost a zábavu. Doufáme, že máte pro děti, ale zvláště pro sebe, i když budete jistě činit chyby, soucit. (Pamatujte, že chyby jsou vždy nejdůležitější učební nástroj). Věříme, že vaše pochodeň bude stále hořet a bude šířit mnoho jisker k nositelům pochodní, které přijdou po vás. Ale ať děláte cokoli, ať už zažíváte radost či zoufalství, ať máte soucit či odsuzujete, ať jste otevření a důvěřiví nebo na dně a v depresi, milujeme vás a budeme vám stále nabízet naši podporu a povzbuzení. Jste vítáni.Vždy.

Převzato z: www.jeshua.cz